Polisi Preifatrwydd
Polisi Preifatrwydd
Pryd Y Byddwn yn Casglu Data Personol
Yr unig achlysur y byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch, yw pan fo angen cyflawni eich archeb. I wneud hyn, casglwn eich data:
Pan fyddwch yn ymweld â’n wefan i brynu nwyddau, neu i danysgrifio i’r cylchlythyr
Pan fyddwch yn prynu nwyddau dros y ffôn.
Pan fyddwch yn prynu nwyddau wrthym mewn ffair neu mewn digwyddiad.
Pan fyddwch yn cysylltu gyda ni am ymholiadau am ein nwyddau neu wasanaeth cwsmer, dros y ffôn, trwy e-bost, neu drwy neges uniongyrchol ar y cymdeithasau cyfryngau.
Pan fyddwch yn ennill cystadleuaeth ac y bydd angen i ni anfon y wobr atoch.
Pan fyddwch yn cwblhau unrhyw ffurflen adborth, neu arolwg, amdanon.
Pa Wybodaeth Yr Ydym yn Casglu?
Os rydych wedi prynu nwyddau oddi wrthym: eich enw, cyfeiriad postio/bilio, archebion a thalebau, cyfeiriad e-bost a rhif teleffôn (os ar gael). Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth cerdyn neu fanc.
Cadwyd manylion o unrhyw cyfathrebith ohonoch i ni drwy e-bost am 6 mis yn unig.
Sut a Phaham Yr Ydym Yn Defnyddio Eich Data Personol?
Defnyddiwn eich data personol:
I brosesu unrhyw archeb y byddwch yn gwneud drwy ein gwefan www.gweni.co.uk/www.gweni.cymru neu drwy ffôn i 01656 662829, neu mewn ffair neu ddigwyddiad. Os ni fyddwn yn casglu data personol pan fyddwch yn prynu wrthym, ni fedrwn foddhau eich archeb, a chydymffurfio gyda’n hoblygiadau cyfreithlon i chi.
I ymateb i’ch ymholiadau, cynnig cyngor technegol, ac i ddelio gyda chwynion gwasanaeth cwsmer. Byddwn yn cadw’r wybodaeth yma, ac unrhyw fanylion ychwanegol, am chwe mis ar ôl y cyfathrebiad. Gwnawn hyn i wella ansawdd ein gwasanaeth i’n cwsmeriaid.
Gyda’ch caniatâd, defnyddiwn eich data personol a manylion eich archeb i gyfathrebu gyda chi drwy e-bost am unrhyw nwyddau neu wasanaeth perthnasol, gan gynnwys nwyddau newydd, disgownts, cynigion arbennig, digwyddiadau a chystadlaethau.
Gallwch ddileu eich tanysgrifiad i’r cylchlythyr ar unrhyw adeg.
I anfon negeseuon hanfodol atoch sydd yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau o’r gwasanaeth a gynigiwyd i chi gennym ni. Ni fydd y negeseuon yma yn cynnwys unrhyw wybodaeth marchnata, ac nid oes angen caniatâd ymlaen llaw arnynt.
I weinyddu unrhyw gystadleuaeth y byddwch yn ceisio, neu adolygiad amdanom y byddwch yn cwblhau, yn seiliedig ar y caniatâd a rhoddwyd wrth i chi ymateb gyda ni.
I gydymffurfio gydag unrhyw oblygiad cyfreithlon i rannu data gyda’r heddlu neu’r gyfraith, os bo angen.
Os ddewiswch i beidio rhannu data personol gyda ni, neu yn gwrthod unrhyw ganiatâd cysylltu, mae’n debygol ni fyddant yn medru cynnig rhai o’r gwasanaethau yr ydych yn disgwyl.
Sut Yr Ydym yn Diogelu Eich Data Personol
Mi fyddwn yn edrych ar ôl eich data gyda’r gofal gorau, ac yn cymryd y camau perthnasol i’w hamddiffyn.
Sicrhawn ddiogelwch eich data personol ar ein gwefan drwy ddefnyddio technoleg ‘https’.
Ni all unrhyw un fynychu’r wybodaeth sydd gennym ohonoch heb gyfrinair. Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth sensitif, megis gwybodaeth cerdyn chredyd neu ddebyd.
Gyda Phwy Yr Ydym yn Rhannu Eich Data Personol?
Nid ydym, ac nid ydynt byth, wedi prynu, gwerthu neu gyfnewid unrhyw ddata am ein cwsmeriaid gydag unrhyw thrydydd parti. Ond, ar adegau, mae’n bosib byddwn yn rhannu data gyda thrydydd parti yr ydym yn ymddiried ynddynt, i gynnig gwasanaeth i’n cwsmeriaid.
Gyda pha trydydd parti yr ydym yn gweithio?
Tywyswyr eich archebion, megis y Post Brenhinol a Hermes.
Mailchimp, sef cwmni marchnata uniongyrchol sydd yn rheoli ein cyfathrebiadau electroneg gyda chi.
Percolated Design, sydd wedi datblygu, ac sydd yn cynnig cymorth, i’n gwefan.
Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol gyda thrydydd partïon ar gyfer eu pwrpasau nhw.
Eich Hawliau.
Mae gennych pob hawl i:
gael eich data wedi prosesu mewn ffordd deg, gyfreithlon a thryloyw.
gael eich hysbysu o’r ffordd y mae eich data personol yn cael eu defnyddio i anfon eich archeb i chi.
weld y data personol sydd gennym ohonoch
ymofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriad sydd gennym amdanoch
ymofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol
wneud cais i ni symud eich data personol i chi, neu i ddarparwr gwasanaeth arall, mewn ffordd syml a strwythuredig.
wrthod, ar unrhyw adeg, y defnydd o’ch data personol ar gyfer marchnata uniongyrchol.
Sut I Atal y Defnydd O’ch Data Personol Ar Gyfer Marchnata Uniongyrchol?
Mae ‘na ddwy ffordd yr allwch atal unrhyw marchnata uniongyrchol wrthym ni:
Cliciwch yr opsiwn i ddileu eich tanysgrifiad mewn unrhyw gyfathrebiad ag anfonwyd atoch.
Anfonwch e-bost atom ar post@gweni.cymru i ddweud eich bod eisiau optio allan.
Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd Yma.
Mae yna bosibilrwydd y byddant yn adolygu’r Polisi Preifatrwydd yma o bryd i’w gilydd. Os rydym yn gwneud newidiadau sylweddol, mi fyddwn yn rhoi gwybod i chi. Sicrhewch eich bod yn gwirio’r polisi yma yn rheolaidd am unrhyw adolygiadau.
Adolygwyd y Polisi Preifatrwydd yma ar Awst 5ed, 2019.
Cysylltwch gyda ni am unrhyw ymholiadau gyda’r Polisi Preifatrwydd yma:
Ein cyfeiriad cofrestredig yw: 42 Pwll Evan Ddu, Coety, Penybont ar Ogwr. CF35 6AY
Ni sydd yn rheoli unrhyw ddata personol yr ydych yn rhannu gyda ni.

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cysylltwch â ni.

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.