Dychwelyd Nwyddau a Chludo

Tocyn GWENI50

Fe gewch gludiant am ddim i bob archeb dros £50, wrth i chi ddefnydio’r cod GWENI50 wrth dalu.  Mae hyn yn berthnasol ar gyfer cludiant i un lleoliad yn unig.  Os rydych angen anfon nwyddau i sawl lleoliad, yna yrrwch neges atom ni, gyda’ch gofynion, i post@gweni.co.uk.  Am gludiant i fwy nag un lleoliad, fe fydd y ffi arferol yn cael ei weithredu i bob wahanol lleoliad (onibai am yr un cyntaf).  

Cludiant

Fe wnawn bob ymdrech i sicrhau y byddwn yn anfon eich archeb atoch chi o fewn 48 awr o’i osod.  Pan osodwch chi eich archeb, fe wnawn anfon e-bost atoch, i gadarnhau ein bod wedi derbyn yr archeb, a gyda manylion yr archeb.  Os mae ‘na phroblem gyda’r archeb, e.e., mae angen cynhyrchu eitem sydd allan o stoc, fe wnawn gysylltu gyda chi o fewn yr amser yma.  Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw oedi neu fethiant i gydymffurfio gyda’n hoblygiadau o fewn yr amgylchiadau yma, os mae’r oediad neu fethiant yn ddibynnol ar achosion sydd tu hwnt i’n rheolaeth resymol.  Ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Am bob archeb, mae yna ddwy opsiwn cludo:

Cludo Arferol i dir-mawr yr UD (heblaw am yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd o’r Alban): £4.95

Mae hyn yn berthnasol i Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn unig, heblaw am Gwyliau’r Banc.  Os gwelwch yn dda, caniatewch 3-5 diwrnod gwaith am gludiant arferol.

Bydd y mwyafrif o archebai yn cael eu cofrestri, ac felly fe fyddant angen llofnod pan y derbynwyr.

Cludiad Cyflym (ac eithrio yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd o’r Alban): £8.50.

Neu, os mae angen nwyddau arnoch ar frys, rydym yn cynnig opsiwn i gludo ar y diwrnod olynol yn yr UD am £8.50, sydd yn cynnwys gwybodaeth tracio.

Nodwch, os gwelwch yn dda, y gweithredir yr opsiwn yma ar ddydd Llun i Ddydd Gwener yn unig. I sicrhau eich bod yn derbyn eich eitem o fewn 24 awr, fydd yn rhaid i ni dderbyn eich archeb cyn 12 o’r gloch, canol dydd. Sicrhewch y bydd rhywun ar gael i lofnodi derbyniad y parsel.

*Ar ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig. I sicrhau bod eich archeb yn cyrraedd ar y diwrnod gwaith dilynol, yna mae rhaid i ni dderbyn eich archeb cyn hanner dydd. Bydd angen eich llofnod i gadarnhau´r cludiad.

*Mae´r costau Cludiad Arferol a Diwrnod Dilynol ar gyfer nwyddau sy´n pwyso hyd at 10kg. Codir tâl ychwanegol o £3.00 ar gludiad i ardaloedd anghysbell a chludiad arferol fydd yr unig opsiwn. Gan fod eich eitemau yn teithio ymhellach, caniatewch ddiwrnod gwaith ychwanegol cyn eu derbyn.

Am archebion y tu allan i Dir Mawr yr UD/Archebion Pell, cysylltwch gyda ni drwy e-bostio post@gweni.co.uk

Byddwn yn hapus i’ch helpu.

Dyma rhestr o ardaloedd anghysbell, yn ôl wefan Parcel Force:

Ucheldir ac Ynysoedd yr Alban, cod post IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, PH17-26, PH30-44, PH49-50, ZE, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw, a’r Ynysoedd Scilly (cod post BT, IM, TR21-25).
Mae Ynysoedd y Sianel yn cael eu dosbarthu fel cyrchfan rhyngwladol.

Am archebion dros £50 i Dir Mawr yr UD, mae cludiant am ddim.

Ailgylchu Defnydd Pacio Allanol

Rydym yn ymfalchïo yn ein polisi o ail-gylchu lle bynnag posib. Gwnawn bob ymdrech i gludo eich archeb i chi mewn blychau cardfwrdd sydd wedi cael eu hail-gylchu.

Eich Hawl i Ganslo.

Yn unol gyda’r Ddeddf Gwerthu Nwyddau, allwch ganslo eich archeb am unrhyw reswm cyn i’r nwyddau gael eu postio. Os byddwch yn canslo’r cytundeb yn ystod yr amser yma, fe ad-dalwn unrhyw daliad a wnaethoch o fewn 14 diwrnod. Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 48 awr o’u derbyn, a chewch ad-daliad llawn.

Polisi Ad–Dalu/Dychwelyd Nwyddau.

Bydd angen dychwelyd eitemau o fewn 7 diwrnod o’u derbyn, heb eu defnyddio a gyda´r pecyn gwreiddiol yn gyflawn. Cysylltwch â ni ar post@gweni.co.uk i dderbyn y ffurflen addas ar gyfer dychwelyd eich archeb. Cwblhewch ac amgáu´r ffurflen wrth eu hanfon yn ôl, a chofiwch nodi´r rheswm dros eich anfodlonrwydd.

Nwyddau Wedi´u Difrodi.

Yn yr amgylchiadau bod eich nwyddau wedi´u difrodi a/neu´n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar unwaith ar 01656 662829 neu e–bostiwch post@gweni.co.uk

Clydiant

Yn anffodus, ni allwn dalu am y tâl postio os byddwch chi’n dychwelyd eitemau atom. Argymhellwn eich bod yn defnyddio cludiant cofrestredig wedi’i yswirio ac yn cadw’r dderbynneb yn ddiogel. Ni fyddwn yn atebol am nwyddau a gollir ac a ddifrodir wrth gael eu cludo. Ni fyddwn chwaith yn gyfrifol am daliadau llog a wneir gan gwmni eich cerdyn credyd cyn bod yr arian am nwyddau sydd wedi’u dychwelyd wedi’i ad-dalu i chi.

I bostio nwyddau, rydym ni’n defnyddio’r cwmnïau cludo canlynol: Y Post Brenhinol, Parcel Force, a Hermes. Os hoffech ddychwelyd unrhyw eitem, efallai byddai’r rhain o ddiddordeb i chithau hefyd.

Os hoffech siarad â ni am nwyddau i´w dychwelyd, plis cysylltwch â ni ar 01656 662829, neu e-bostiwch post@gweni.co.uk

Cwestiynau?

Os mae gennych unrhyw gwestiynau, yna cysylltwch â ni.

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.